ඔබේ Computer/ laptop  ඒක on  වෙන්න ගොඩක් වේලා යනවද ? මෙන්න එහෙනම් කරන්න ලෙහෙසිම විකල්ප කිහිපයක් .

පළමු විකල්පය 

ඔබේ පරිගනකය on  වෙනවත් සමගම automatically start  වෙන ඔබට අනවශ්‍ය programs අක්‍රිය කරන්න . 

1. Ctrl+Alt+delete press කර task manager වෙත පිවිස startuptab එක මත click කරන්න.
2. ඉන්පසු එහි දැක්වෙන ඔබට පරිගනකය on වෙන අවස්ථාවේදී වැදගත් නොවන ඔබ දන්නා programs පමණක් disable කරන්න .

දෙවන විකල්පය

ඔබේ පරිගණකය on වූ විට ආරම්ඹ වන, නමුත් එතරම් වැදගත් නොවන සේවාවන් සුළු මොහොතකට ප්‍රමාද කරන්න.

1. start menu open කර services ලෙස type කර enter කරන්න.
2. ඉන්පසු open වෙන ගොනුවෙහි ඇති ඔබ දන්නා ඔබට එතරම් අවශ්‍ය නොවන සේවාවන් මත right click කොට එහි properties ගොස් එම සේවාවන් වල startup type මගින් automatic delay ලබා දෙන්න.

තුන්වන විකල්පය

1. ඔබේ පරිගනකයේ ඇති drivers සහ windows පද්දතියේ update ඇතිදැයි බලන්න .
2. ඔබේ පරිගනකයේ සියලුම drivers upadate කර ගැනිමට Driver Booster නැමැති software එක උපයෝගී කරගන්න .

windows upadate වෙත පිවිසීමට
start menu වෙත පිවිස control panel – System & security – Windows Update වෙත ගොස් windows පද්දතියේ Updates ඇති දැයි පිරික්සා updates තිබේ නම් එය update කරන්න .

හතරවන විකල්පය

ඔබේ පරිගණකයේ ඇති font ප්‍රමනයද පරිගනකය ස්ලෝව් වීමට තවත් එක හේතුවක් . එම නිසා ඔබට අනවශ්‍ය ෆොන්ට් ඇති නම් ඒවා delete කර දමන්න .

font වෙත පිවිසීමට – Control Panel – Appearnce & personilaztion – fonts

 

ඔබ දන්නා තවත් විකල්ප තිබේනම් ඒවාද පහතින් comment කරන්න.

ThankYou .

Is your windows 10 computer or windows 10 laptop really slow at start. here is some windows operating system tricks to fast up your computer or laptop. There are some major reasons to really slow your windows 10, windows 8, or windows 7 computer or laptop.

  • If your computer had a threat of computer virus.
  • if your computer windows operating system is not updated
  • if Your computer drivers are not updated
  • If your computer filled with unnecessary software and application.
  • If you have download thousand of free fonts
  • If your windows update was field
  • these are some major reasons to slow your computer or new laptop.

How fast up your computer or laptop.

Turn off any unwanted programs you don’t need to start up automatically with your computer on. Press ctrl,Alt,Dlt together and selecet startup and then you can disable the softwares you dont need.

Uninstalled the unwanted softwares you dont need to work on your computer. You can do it from opening windows control panel.

Installed good virus guard for your windows 10 computer.

Update your windows 10 operating system with the new versions

Update your computer drivers

Uninstalled the unnessery font you have installed

Install any software that match to your computer or laptop perfomance.

Clean you windows disc onece a week. delete your computer temporary files.

(Visited 493 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *