පිරිසිදු කිරීමට පෙර tv/ computer /laptop එක off කරන්න . මොකද screen එක dark විදියට තියනකොට screen එකේ අපිරිසිදු ස්ථාන හොදින් හදුනාගන්න පුළුවන් .

වියලි මෘදු රෙදි කැබැල්ලකින් screen එක සෙමින් පිහිදමන්න . ස්ච්රීන් එක ගොඩක් තදින් පිහදමන්න එපා. මොකද එහෙම උනොත් screen එකේ pixel burn ඉඩ තියනවා. එම නිසා ස්ච්රීන් එක සෙමින් පිහදමන්න.

distilled water හෝ white vinegar සමාන ප්‍රමාණයකට distilled water මීශ්‍ර කර එමගින් රෙදි කැබැල්ල පොගවාගෙන සෙමින් screen එක පිහදමන්න.

Paper towels, toilet paper, tissue paper, හෝ ඔබේ shirt එකෙන් screen එක පිහදැමීමෙන් වලකින්න. මොකද ඒවාගෙන් screen එක හීරෙන්න තියන ඉඩකඩ වැඩී.

තවද,
Windex, ethyl alcohol, toluene, acetone, ethyl acetate වැනි දියර screen පිරිසිදු කිරීම සදහා භාවිතා නොකරන්න.

එමෙන්ම ඔබ spray එකක් බාවිතා කරනවා නම් එය කෙලින්ම screen එකට spray නොකරන්න. මුලින් රෙදි කැබැල්ලට spray කරන්න .

Thank You

ඔබේ අදහස් පහලින් comment කරන්න .

(Visited 476 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *