ඔන්න YouTube එකේ දවසේ වැඩි වෙලාවක් ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්. YouTube සමාගම ඔයාල ගැන හිතල අලුත්ම වැඩකට අතගහල … ඒ තමයි YouTube TV.අපි ලංකාවේ පාවිච්චි කරන Dialog TV, Peo TV වගේම Connectionඑකක් තමයි මෙයාලත් දෙන්න යන්නේ. දැනට TV Networks 40 පමණ මෙයට සහයෝගය දක්වා තිබෙනවා.  මාසික ගාස්තුව $35 සිට ආරම්භ වෙන බව ඔවුන් පවසනවා.

(Visited 234 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *