ඔබේ FB Account එක හදිසියේවත් Hack උනොත් ඔබ මොකද කරන්නේ …. බය වෙන්න දෙයක් නැ අපි කියල දෙන්නම් මොකද කරන්න ඕන කියලා….

1. පළමුවෙන්ම පහල සදහන් කර ඇති link එක වෙත යන්න.
“https://www.facebook.com/hacked” link එකට ගොස් “Your account has been Compromised” click කරන්න..

2. ඉන් පසු එහි ඔබේ FB එකට ලබා දී ඇති email address, Login name , Full Name or Phone No එක ඇතුලත් කර search කරන්න. ඒ තොරතුරු වලට අදාළ Fb Account search වූවායින් පසු ඔබේ Account එක එයින් Select කරගන්න .

(එහි ඔබේ FB Account එක නොතිබුනොත් ඔබ ඇතුලත් කල Details නැවත පරික්ෂා කර බලන්න. අමතර Details ද ඇතුලත් කර නැවත search කරන්න .

3. පසුව ඔබේ FB Account එක Hack වීමට පෙර ඔබ බාවිතා කල Password එක ඇතුලත් කරන්න.

4. Password එක ඇතුලත් කිරිමෙන් පසුව ඔබේ Password එක වැරදී බව පෙන්වමින් අලුත් page එකක් open වේ. ඉන් පසු එහි ඇති Password reset click කරන්න.

5. ඉන් පසු Password reset කරන link එක ඔබ FB Account එකට දී ඇති Email Address එකට එවිමට අසයි . එම Email Address එක Hacker වෙනස් කර ඇති නිසා එම option එකට නොගොස් “no longer have access to these?” click කර ඔබේ වෙනත් Email Address එකක් දී Password reset link එක එම Email එකට ලබාගන්න.

6. ඉන්පසු එම Password link එක ලබා ගැනීමට දුන් Email එක ඔබේ Fb Account එකේ Primary Email එක සේ දෙන්න .

7. දැන් බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැ… ඔබේ Fb Account එක නැවතත් ඔබ සතුයි.. එයින් පසු ඇති Steps කිහිපයත් නිමා කරන්න..

මේ සියල්ලෙන් පසු පැය 24 ක් ඇතුලත ඔබේ Fb Account එක නැවතත් ඔබට use කරන්න පුළුවන්.

(Visited 1,027 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *