ඔබේ Email එකත් Hack වීමෙන් බේරා ගැනීමට පහත පියවරවල් අනුගමනය කරන්න..

1. ඔබේ Gmail එකට Log වීමට පෙර හැමවිටකම Login Url එක check කරන්න …

2. Public Places වලදී හා වෙනත් ඔබ නොදන්නා Computer, phone හා Communications වලින් ඔබේ Email එකට Log වීම නොකරන්න…. මොකද ඒවායේ Keylogger Recording software එකක් තිබුනොත් ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබේ Email එකේ Password එක එහිRecord වේ..

3. Incoming mails ඔබේ Secondary Email එකට Forward කරන්න .

ඔබට ඔබේ Email එක නිතරම Public computers වලින් access කරීමට සිදු වේ නම් අනිවාර්යෙන්ම Secondary Email එකක් use කරන්න . එම Secondary Email එක ඔබේ ප්‍රදාන Email එකට link කරන්න . (link කරන ආකාරය පහතින් )

– අලුත් Gmail එකක් සාදාගන්න..
– ඉන් පසු ප්‍රදාන Email එකට log වී එහි Settings වෙත් ගොස් Forwarding and POP/IMAP ටැබ් එකට යන්න..
– එහි ඇති add a forwarding address යන්නට ඔබේ Secondary Email එක ලබා දී Enable POP for all mail ලබා දී keep Gmails    copy in the inbox ලෙස ලබා දෙන්න..

මෙයින් පසු ඔබේ ප්‍රදාන Email එකට එන Incoming mails ඔබේ Secondary Email එකට Log වී බලා ගැනීමට හැක..

4. සැම විටම ඔබේ Gmail ගිණුමේ සිදුවන Activities Check කරන්න….
– Activities Check කිරීමට
ඔබේ ගිණුමට Log වීමෙන් පසු එහි පහලට ගොස් එහි ඇති Details click කරන්න..

 

5. Check for Bad Filters

ඔබේ ගිණුමේ Gmail Settings -> Filters වෙත ගොස් ඔබ නොදන්නා Filters Add කර තිබේ දයි බලන්න.. එසේ තිබේ නම් ඒවා Delete කර දමන්න …

6. ඔබට එන Emails වල ඇති නොදන්නා Links කිසි විටක click නොකරන්න.. එම Email Address Spam Categoty යට Add කරන්න ..

7. හොද Strong Alphanumeric password එකක් use කරන්න.

(Visited 418 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *