ඔන්න Google සමාගම අපෙ වැඩ තවත් ලෙසි කරන්නයි හදන්නේ.. ඒ Gmail සඳහා මුදල් හුවමාරු ක්‍රමයක් ඇතුලත් කිරීමෙන්.
මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ Android Smart Phone සඳහා පමණි..

Google Wallet සේවාව Gmail App එක සමග link කිරිම මගින් මෙම සේවාව නිපදවා තිබෙනවා..

මෙම සේවාව ක්‍රියාත්ම වීම සඳහා ඔබේ Bank Details Google Wallet Account එක වෙත ලබ දිය යුතුයි..

හැබැයි ඉතින් කණගාටුදායක ආරන්චිය තමයි මෙම සේවාව ක්‍රියාත්ම වන්නේ US වලට පමනක් වීමයි..

(Visited 523 times, 1 visits today)
Similar Posts