ඔන්න පසුගිය දිනක Google සමාගමේ අලුත්ම Mobile Operating System එකේ Developer Mood එක එලිදක්වනු ලැබුනා.. මෙය හඳුන්වනේ “Android O.” නමිනුයි.

මෙම OS එක නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ battery life එක වැඩි කිරීමට හා device එකේ perfomance එක වැඩි කිරීමටයි

Sound Qulity එක Video Qulity එක device එකේ conectivity යන දේවල් වල improvement රැසක් සමගින් මෙම අලුත්ම OS එකේ මුලික හඳුන්වා දීම මය් මාසයේ පැවැත්වෙන Google I/O සමුලුවේදී සිදු වීමට නියමිතයි..

(Visited 711 times, 1 visits today)
Similar Posts