2016 වසරේදී වැඩියෙන්ම Search වූ දේවල් පිළිබඳව වාර්තාවක් Google සමාගමෙන් මුදාහැර තිබෙනවා..

Pokemon Go

 

 

 

 

 

 

 

 

iPhone 7

Donald Trump

Prince

Power ball

The record $1.6-billion jackpot in January was the largest lottery prize ever offered in North America, Three winning tickets were sold in California, Florida and Tennessee.

David Bowie
David Bowie, the visionary British rock star

Deadpool

Slither.io
The massive multiplayer online game

Suicide Squad
The DC Comics anti-hero movie, released in August

(Visited 1,438 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *