දැනුම එකතු කරගන්න, සින්දු අහන්න, video බලන්න ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් සඳහා අපි එක දවසක් ඇතුලත website රාශියකට ගමන් කරනවා..
මේ මොහොත වන විට ශ්‍රිලංකාවේ හොඳම website 20 තමයි පහත සඳහන් කරලා තියෙන්නේ.. බලන්න ඔයත් මේ website වලට යනවද කියලා…

Site Name Rank In Sri lanka Global Rank
google.lk 1 549
google.com 2 1
youtube.com 3 2
facebook.com 4 3
hirufm.lk 5 2697
yahoo.com 6 6
ikman.lk 7 5517
hirunews.lk 8 4541
gossiplankanews.com 9 5217
blogspot.com 10 55
wikipedia.org 11 5
xhamster.com 12 78
onclkds.com 13 45
ebay.com 14 37
slt.lk 15 12285
hirutv.lk 16 9561
baiscopelk.com 17 9611
trackmedia101.com 18 283
ananmanan.lk 19 12274
txxx.com 20 81
(Visited 602 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *