ඔබේ පරිගනකයේ ඇති දත්ත වල ආරක්ෂාව සඳහා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම පරිගනකයට Pasword එකක් යොදා ඇති. ඔබට එදිනෙදා ඇති වැඩ කටයුතු එක්ක ඉතින් මේ Password එක අමතක වෙන්න තියන ඉඩකඩ බොහොම වැඩියි. සමහර විට Password එක නැතිවූ විට ඔබ පරිගනකය Format පවා කරල ඇති. ආය නම් එම කරන්න ඕන වෙන එකක් නෑ… මොකද අපි අද මේ අරන් ඇවිත් තිබෙන Trick එකත් එක්ක ඔබට Password එක අමතක වුනත් කිසිම අවුලක් සිදුවන්නේ නැහැ.

මේ ක්‍රමෙදී සිදු කරන්නේ Password Reset Disk එකක් සාදා ගැනීමයි. ඉන් පසු ඔබට Password එක අමතක වූ විට මෙම Reset Disk එක උපයෝගී කරගනිමින් Password එක Reset කරගන්න පුලුවන්.

1. Start Click කර Control Panel වෙත යන්න.

2. එහි ඇති User Accounts Double click කරන්න.

Note : “මේ Reset Disk එක සෑදීම සඳහා CD / DVD පාවිච්චි කල නොහැක මේ සඳහා ඔබේ Pen Drive එක පාවිච්චි කල හැක”

3. Pen Drive එක පරිගණකයට සම්බන්ද කර ඉදිරි Steps වලට යන්න.

4. User Accounts තුලට ඇතුලුවීමෙන් පසු එහි එකේ ඇති Create a password reset disk Click කරන්න.

Note : “Click කල පසු No Dirve Massage එක පැමිණේනම් ඔබ Pen Drive එක නිවැරදිව පරිගණකයට සම්බන්ද කර ඇති දැයි බලන්න”

5. ඉන් පසු Forgotten Password Wizard window එක open වේ. එය Next කරන්න.

6. ඉන් පසු එන Drop Down Menu එකේ portable media drive Select කරන්න.

Next Click කර ඉදිරියට යන්න.

7. ඉන් පසු පරිගනකයේ Current Password එක යොදා ඉදිරියට යන්න.

8. දැන් ඔබේ Password Reset Disk Creat විම Start වෙනවා. Progerss Bar එකේ 100% Complete වූ විට Finish කර Pen Drive එක ගලවා ඉවත් කරන්න.

දැන් ඉතින් ඔබට බය වෙන්න දෙයක් නෑ.. Password එක අමතක වූ විටක මේ Reset Disk එක පරිගනකයට සම්බන්ද කර ඔබට Password Reset කරගන්න පුලුවන්.

මෙහි ඇති වැදගත් කම තමයි ඔබ කොතරම් වතාවක් පරිගණකයේ Password එක වෙනස් කලත් මේ Password Reset Disk එකම යොදාගනිමින් ඔබට එම අමතක වූ Password එක reset කරගත හැකිවීමයි.

ඔබේ පරිගණකයේ Password එක අමතක වී Password Reset Disk එකකුත් ඔබ ලඟ නොමැති විට කල යුතු දේවල් පිලිබඳ Article එකකින් නැවත හමුවෙමු

Thank You. 

(Visited 627 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *