සමහර අවස්ථා වලදී ඔබ පරිගණකය ගෙදරදීම Repair කරනවා ඇති. Computer Shop වල වැඩ කරන ඔබත් අනිවාර්යෙන්ම පරිගණකය ගලවා Repair කරනවා. එහෙනම් ඔබ මේ කරුනු පිළිබඳ අනිවාර්යෙන්ම දැන සිටිය යුතුයි.

  • සියළුම Power Units Off කර දමන්න. Laptop, laptop, netbook, or tablet Rapair කරනවා නම් එවායේ Battery ගලවා ඉවත් කරන්න.
  • Wall එකෙන්ද Power Units ගලවා ඉවත් කරන්න.
  • දුමක් හො කරවෙන ගඳක් දැනේ නම් වහාම Power Units off කර එවා ගලවා දමා විනාඩි 10 පමන cool වීමට හරින්න. වෙනත් ගිනි ඇවිලෙන සුලු දේවල් තිබේ නම් එවා වහාම ඉවත් කරන්න.
  • Repair කිරීමර පලමුව ඔබේ අත්වල ඇති Jewelry ඉවත් කරන්න.
  • සෑම විටම අත් හා ඇස් සඳහා ආරක්ෂක උපකරන පළඳින්න.
  • පරිගණකයේ No serviceable components inside ලෙස label කර ඇති කිසිම දෙයකට අත නොතබන්න.
(Visited 562 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *