දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පවතින Cyber Crimes නිසා දැන් බොහෝ දෙනක් තමන්ගේ ඩේටා වල ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් හිතනවා. ඉතින් අපි අද අරන් ඇවිත් තිබෙනවා ලොකේ තිබෙන ගොඩක්ම ආරක්ෂිත Smart phone කිහිපයක්.

1. BlackBerry — Blackberry PRIV

 

2. Fujitsu — F-01J

 

3. General Mobile — GM5 Plus D, GM5 Plus, General Mobile 4G Dual and General Mobile 4G

 

4. Google — Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X and Nexus 9

 

5. LG — G6, V20, Stylo 2 V and GPAD 7.0 LTE

 

6. Motorola — Moto Z and Moto Z-Droid

 

7. Samsung — Galaxy S8 +, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8 and Galaxy Tab S2 9.7

 

8. Oppo — CPH1613 and CPH1605

 

9. Sony — Xperia XA1 and Xperia X

 

10. Alive — Vivo 1609, Vivo 1601 and Vivo Y55

(Visited 587 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *