1. දුරකථනයේ තිබෙන ආරක්ෂක උපාංග අනිවාර්යෙන් බාවිතා කරන්න.

 

2. ඔබේ දුරකථනය Encrypt කරන්න.
දුරකථනය Encrypt කිරීම මගින් ඔබේ දුරකථනය නැති උනත් දුරකථනයේ තිබෙන ඔබේ සියළු Data ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්.

Encrypt කරගන්නා ආකාරය
Settings > Security > Encrypt phone

 

3.ඔබ බාවිතා කරන Apps lock කරන්න.

එ සඳහා අවශ්‍ය Lock Apps එක PlayStore වලින් Download කරගත හැකියි.

4. ඔබේ දුරකථනයේ Android Device Manager තිබේදැයි බලන්න. නැති නම් PlayStore තුලින් අනිවාර්යෙන් Download කරගන්න.

මේ මගින්, ඔබේ දුරකථනය හදිසියේවත් නැති වුවහොත් එය තිබේන ස්ථානය Locate කරගත හැක. ඒ වාගේම හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබේ දුරකථන Lock කර දැමීමටත් අවශ්‍ය නම් ඔබේ සියලුම Data මකා දැමිය හැකියි.

 

5. ඔබේ දුරකථනයේ Lock Screen එකට ඔබේ Contact Details Add කර තබන්න.
දුරකථනය නැති වූ අවස්ථාවක, දුරකථනය සොයාගත් කෙනෙකුට නැවත එය ඔබ වෙත බාරදීමට එය පහසුවක් වේවි.

6. ඔබේ දුරකථනයේ OS එක හා Apps අනිවාර්යෙන්ම Update කර තබා ගන්න.

7. නොදන්නාsources වලින් Apps Download නොකරන්න.
Playstore හෝ අනෙකුත් Trusted Store බාවිත කර ඔබට අවශ්‍ය Apps Download කරගන්න.

 

8. හොඳ Virus Guard එකක් ඔබේ දුරකථනයටත් Download කරගන්න.

9. Open Wi-Fi networks එනම් Password යොදා නැති Wi-fi බාවිතා නොකරන්න.

10.App Permissions පාලනය කිරීම මගින් දුරකථනයේ Data ආරක්ෂා කරගන්න.
App එකක් Download කිරීමේදි එම App එකට ඔබේ දුරකථනයේ තිබෙන options access කිරීමට Permissions ඉල්ලනවා. එම නිසා Download කිරීමට පෙර අනිවාර්යෙන්ම මෙය සලකා බලා Apps Download කරගන්න.

(Visited 679 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *