පරිගණකයේ වැඩ ඉතාමත් ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් කරගැනීමට මෙම Shortcut keys උපයෝගී වෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි අද අරන් ඇවිත් තිබෙනවා පරිගණකයක් Use කරන ඔබ අනිවර්යෙන්ම දැනගෙන සිටිය යුතු Shotcut keys රාශියක්. බලන්නකෝ මෙතන ඔබ දන්න එවත් ඇති.

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/srilankawebtec/” fb_appid=”OPTIONAL_SEE_FAQ” box_width=”500px”  responsive=”1″ show_faces=”SHOW_CONNECTIONS(1/0)” show_stream=”SHOW_STREAM_POSTS(1/0)” hide_cover=”HIDE_COVER_PHOTO(1/0)” small_header=”USE_SMALL_HEADER(1/0)” hide_cta=”OPTONAL_HIDE_CUSTOM_CTA_BUTTON(1/0)” locale=”NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)”]

Shortcut Keys Description
Alt + F File menu options in current program.
Alt + E Edit options in current program
Alt + Tab Switch between open programs
F1 Universal Help in almost every Windows program.
F2 Rename a selected file
F5 Refresh the current program window
Ctrl + N Create a new, blank document in some software programs
Ctrl + O Open a file in current software program
Ctrl + A Select all text.
Ctrl + B Change selected text to be Bold
Ctrl + I Change selected text to be in Italics
Ctrl + U Change selected text to be Underlined
Ctrl + F Open find window for current document or window./ Search.
Ctrl + S Save current document file.
Ctrl + X Cut selected item.
Shift + Del Cut selected item.
Ctrl + C Copy selected item.
Ctrl + Ins Copy selected item
Ctrl + K Insert hyperlink for selected text
Ctrl + P Print the current page or document.
Home Goes to beginning of current line.
Ctrl + Home Goes to beginning of document.
End Goes to end of current line.
Ctrl + End Goes to end of document.
Shift + Home Highlights from current position to beginning of line.
Shift + End Highlights from current position to end of line.
Shift + Home Highlights from current position to beginning of line.
Shift + End ighlights from current position to end of line.
Ctrl + Left arrow Moves one word to the left at a time.
Ctrl + Right arrow Moves one word to the right at a time.
Ctrl + Esc Opens the START menu
Ctrl + Shift + Esc Opens Windows Task Manager
Alt + F4 Close the currently active program
Alt + Enter Open the Properties for the selected item (file, folder, shortcut, etc.)

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/srilankawebtec/” fb_appid=”OPTIONAL_SEE_FAQ” box_width=”500px”  responsive=”1″ show_faces=”SHOW_CONNECTIONS(1/0)” show_stream=”SHOW_STREAM_POSTS(1/0)” hide_cover=”HIDE_COVER_PHOTO(1/0)” small_header=”USE_SMALL_HEADER(1/0)” hide_cta=”OPTONAL_HIDE_CUSTOM_CTA_BUTTON(1/0)” locale=”NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)”]

(Visited 422 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *