පරිගණක ලෝකය තුල අපිට ගොඩක් වටිනා Software බොහෝමයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි අද අරන් ඇවිත් තිබෙනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන Free Download කරගන්න පුලුවන් Original Software කිහිපයක්.

1. Antivirus and malware

Antivirus and malware එකක් කියන්නේ ඉතින් පරිගණකයකට අත්‍යාවශ්‍යම දෙයක්. මේ තියෙන්නෙ අපිට Free Download කරගන්න පුළුවන් හොඳ software දෙකක්.

Antivirus program: Avast 
Malware and Spyware protection: Malwarebytes 

2. Backup solutions

ඔබේ තිබෙන Data Backup කරගන්න Computer එකේ ඉඩ නැති නම් මේ Software 2කත් ඉතාමත් වටිනවා.
Mozy 
Dropbox  

3. Browsers

Internet යන්න හොඳම Browsers ටික අපිට දැන් Free Download කරගන්නත් පුලුවන්

Mozilla Firefox 
Google Chrome 
Torch

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/srilankawebtec/” fb_appid=”OPTIONAL_SEE_FAQ” box_width=”500px”  responsive=”1″ show_faces=”SHOW_CONNECTIONS(1/0)” show_stream=”SHOW_STREAM_POSTS(1/0)” hide_cover=”HIDE_COVER_PHOTO(1/0)” small_header=”USE_SMALL_HEADER(1/0)” hide_cta=”OPTONAL_HIDE_CUSTOM_CTA_BUTTON(1/0)” locale=”NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)”]

4. Compression utility

File Compress කරන්න Free Download කරගන්න පුළුවන් හොඳම Software එක
7-Zip

5. Disc ripper and creation utility

CD / DVD Burn කරගන්න හොඳ Software එකක්
CDBurnerXP 

6. Image editor, paint program, and picture organizer

Photo Edit කරගන්න, Painting කරන්න, ඔබේ Photo Album ලෙස හදාගන්න පුලුවන් Softwares

Image editor: GIMP
Paint program: Paint.net
Picture organizer: Google Photos 

7. Multimedia

Video බලන්න , Audio Edit කරගන්න Free Download කරගන්න පුළුවන් හොඳ Softwares
Audio editing and creating tool: Audacity
Video and DVD Player:
VLC 
MPC-HC 

8. Office Suite

Office වැඩ කරගන්න මේ Software Dowload කරගන්න. Microsoft Office වගේම තමයි.
OpenOffice
Notepad++ 

 

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/srilankawebtec/” fb_appid=”OPTIONAL_SEE_FAQ” box_width=”500px”  responsive=”1″ show_faces=”SHOW_CONNECTIONS(1/0)” show_stream=”SHOW_STREAM_POSTS(1/0)” hide_cover=”HIDE_COVER_PHOTO(1/0)” small_header=”USE_SMALL_HEADER(1/0)” hide_cta=”OPTONAL_HIDE_CUSTOM_CTA_BUTTON(1/0)” locale=”NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)”]

(Visited 863 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *