ඔබ බොහෝ දෙනෙක් Laptop බාවිත කරනවා ඇති. Laptop Batteryය පිලිබඳ ඔබට එතරම් ප්‍රශ්ණයක් නැති උනත් Battery එකේ ආයු කාලය වැඩි කරගැනීම සඳහා සිදු කල යුතු දේවල් පිලිබඳව නම් ඔබ දැනගන්න ඉතාමත්ම කැමති ඇති. ඉතින් ඔන්න අපි අද අරන් ඇවිත් තිබෙනවා Laptop Battery එකේ ආයු කාලය වැඩි කරගැනීම සඳහා කල යුතු දේවල් කිහිපයක්.

1. ඔබේ Laptop එකේ ඇති Power Option use කරගෙන Battery වැය වීම පාලනය කරන්න.
               – Power Option ලෙස Search කර අදාල Window එකට පිවිසෙන්න.

2. Laptop එකෙහි ඇති Battery Maintenance Tools use කරන්න.

3. Battery Health එක පිරික්සීම සඳහා Software එකක් Use කරන්න.

4. Laptop එකෙහි Display Brightness එක අඩු කර Use කරන්න.

5. Laptop එක රත් නොවන සේ Use කරන්න.
               – Laptop Cooling Fan එක අවහිර වෙන ආකරයෙන් Laptop එක නොතබන්න.
               – මෙට්ට මත රෙදි මත තබා Laptop එක බාවිතා නොකරන්න.

6. Laptop එක පාවිච්චි නොකරන අවස්ථා වල්දී Shut Down කර තබන්න

7. Battery ය සම්පූර්ණයෙන් බැසීමට ඉඩ නොදෙන්න.

8. Bluetooth, Wi-Fi Use නොකරන විට එවා Disable කර තබන්න.

9. Laptop එක බාවිත කරන විට හැකි නම් අනිවාර්යෙන්ම Charge කරමින් Use කරන්න

10. Laptop එකේ System Requrements වලට ගැලපෙන Software පමනක් Install කරගන්න.

(Visited 504 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *