පරිගණකය බාවිත කරන විට සිදුවන අත්වැරදීම් නම් එමටයි. නමුත් එම සිදුවන පොඩි අතපසු වීමකින් පරිගණකයට හා එහි ඇති දත්ත වලට සිදුවන හානිය ඉතා ලොකු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද අරන් ඇවිත් තියනවා පරිගණක බාවිතයේදී සිදුවන මුලිකම අතපසු විම් පිළිබඳව ලිපියක්. මෙම ලිපිය කියවලා ඔබත් මේ අතපසුවීම් වලක්වා ගන්න.

1. ඔබේ වටිනා දත්ත backup නොකිරීම.
ඔබේ ඇති වටිනාම දත්ත වෙනත් hard drive එකක හෝ cloud service එකකට backup කරන්න. Ex : Google Drive, Amazon Cloud, One Drive, Dropbox

2. software install කිරිමේදී එන messege box නොකියවා ඒවා ok කිරීම හෝ ඒවාට agree වීම. මේ මගින් ඔබේ පරිගණකයට virus ඇතුළුවීමට හා hack වීමට ඇති හැකියාව වැඩි වේ.

3. ඔබ සිදු කරන වැඩ save නොකිරීම.
පරිගණකයේ ඔබ අලුත් වැඩක් ආරම්භ කරන විට මුලින්ම එය save කරන්න . කරන අතරතුරත් විනාඩි 10ක්ට සැරයක් වත් එය save කරන්න. එසේ නොමැති වුවහොත් හදිසි විදුලි බිදවැටීමකදී ඔබ සිදු කරමින් සිටි දේවල් සම්පුර්ණයෙන්ම නැති වී යා හැක.

4. නිසි පරිදී පරිගණකය off නොකිරීම. මෙය නිසා ඔබේ පරිගණකයේ hard එක crash වීමට ඇති හැකියාව ඉහළය.

5. Email වල ඇති Attachments open කිරීම. පරිගණකය hack වීමට ඇති හැකියාව මෙයින් ඉතා ඉහල වේ. එම නිසා ඔබ නොදන්නා email වල ඇති Attachments open කිරීම නොකරන්න.

6. පරිගණකයට හානි කර, පරිගණකයේ system requirements වලට නොගැලැපෙන අනවශ්‍ය software applications downlod කිරීම. මේ මගින් පරිගනකයට virus ඇතුළුවීමට හා පරිගණකය slow වීමට ඇති හැකියාව වැඩි වේ.

7. පරිගණකයේ operating system එක හා software applications Update නොකිරීම. මේ නිසා පරිගණකය virus වලට ගොදුරු වීමට ඇති හැකියාව හා slow වීමට ඇති හැකියාව වැඩි වේ.

(Visited 448 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *