මේ වන විට පරිගණක ලොකයේ Hacker වරුන්ගෙන් එල්ල වන ප්‍රහාර ඉහල යමින් පවතිනවා.. එවාගේම Malware වර්ග රාශියක් Internet පුර සැරිසරනවා. ඉතින් හදිසියේවත් ඔබේ පරිගණකයත් Hacker ප්‍රහාරයකට ලක් වුවහොත් එයින් මිදෙන අකාරය පිලිබඳ අපි ඔබට ගෙනවිත් තිබෙනවා…

පරිගණකය HACK වීමෙන් පසු සිදු කල යුතු දේ….

1. Disconnect
ඔබේ පරිගණකයේ Internet සම්බන්දතා සියල්ල විසන්ධි කරන්න.
වෙනත් පරිගණක සමග ඇති සම්බන්දතා සියල්ලත් විසන්ධි කරන්න.
Wifi , Bluetooth සියල්ල OFF කර දමන්න .

2. පරිගණකයේ Hard Drive එක ගලවා වෙනත් පරිගණකයකට Non bootable Drive එකක් ලෙස සම්බන්ද කරන්න. ඔබ Hard Drive එක සම්බන්ද කරන පරිගනකයේ anti-virus and anti-spyware softwares Update කර ඇත්දැයි අනිවාර්යෙන්ම පිරික්සන්න. free rootkit detection scanner එකකුත් Download කර තබා ගන්න. EX : Sophos

3. Scan infection and malware
Anti-virus , Anti-spyware, and Anti-rootkit scanners උපයෝගී කරගෙන එක කරගෙන සියළු Infection file system ඉවත් කර දමන්න.

4. Backup your important files
Infection සියල්ල ඉවත්කර පසු ඔබේ Hard එකේ තිබෙන වැදගත් Data සියල්ල Backup කරගන්න.

5. ඉන් පසු එක නැවත Hard Drive එක පරණ Pc එකටම සවි කර Hard Drive එක OS එකත් සමගම Full Format කර දමන්න.

6. ඉන්පසු නැවත OS එක ඇතුලත් කර සියළු Updates Install කරගන්න. anti-virus, anti-spyware සහ අනෙකුත් Security වලට වැදගත් සියල්ල download කර Install කරගන්න.

7. ඔබේ Backup data සියල්ල නැවත Hard Drive එකට ඇතුලත් කරගන්න.. එවා ඇතුලත් කරගැනීමට පෙර ඒ සියල්ල Virus පරීක්ෂාවකට ලක් කරන්න.

OS එකේ හා අනෙකුත් anti-virus, anti-spyware වල Updates අනිවර්යෙන්ම Install කරගෙන ඔබේ පරිගණකයත් Hack වීමෙන් ආරක්ෂා කරගන්න

(Visited 384 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *