ඔන්න අද නම් අපි ගොඩක්ම වැදගත් Article එකක් තමයි අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. පහුගිය මාස කිහිපයේදි Films, Games, Softwares Download කරගන්න තිබුන බොහෝමයක් Torrent Siteනවත්වනු ලැබුවා. ඒත් සමගම බොරු Torrent Site රාශියකුත් කරලියට පැමිණියා. අද අපි ඔබට අරන් ඇවිත් තිබෙනවා 2017 අගෝස්තු මාසය වන විට ඉහලින්ම තිබෙන Verfied torrent Site 23 ක් පිලිබඳව.

The Pirate Bay – https://thepiratebay.org/
RARBG – https://rarbg.to/index8.php
1337X – http://1337x.to/
LimeTorrents – https://www.limetorrents.cc/
TorrentDownloads – https://www.torrentdownloads.me/
Demonoid – https://www.demonoid.pw/?ntp=3&g=XCEE203
IsoHunt – https://isohunt.to/
YTS.AG – https://yts.ag/
Torrentz2 – https://torrentz2.eu/
KAT – https://thekickasstorrents.com/
TorrentProject – http://torrentproject.se/
TorrentFunk – https://www.torrentfunk.com/
Torlock – https://www.torlock.com/
EZTV – https://eztv.ag/
WorldWide Torrents – https://worldwidetorrents.eu/
Sky Torrents – https://www.skytorrents.in/
BTScene – https://bt-scene.cc/
Torrents.me – https://torrents.me/
iDope – https://idope.se/
YourBittorrent – https://yourbittorrent.com/
Monova – https://monova.org/
Toorgle – https://monova.org/
Seedpeer – http://www.seedpeer.eu/

(Visited 1,225 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *