මුලින්ම ඔබේ Internet Service Provider ඔබට පොරොන්දු වූ Speed එකම ලබා දෙන්නේදෙයි Check කරන්න. 

Speedtest.net or DSLReports.com යන Site වලින් ඔබට ඔබේ Internet සම්බන්දතාවයේ download and upload speeds එක check කරගත හැකියි.
දැන් අපි අපේ Internet සබඳතාවයේ ස්පීඩ් එක නිවැරදිව වැඩි කරගන්නා අකාරය බලමු.

1. Change Your DNS Settings

Internet Speed එක රැදී පවතින්නේ පරිගණකයේ හෝ Network router එකේ පවතින DNS servers settings මතයි.
ඔබ Internet වලට සම්බන්ද වූ විට පරිගණකයේ හෝ Network router එකේ පවතින්නේ ඔබේ ISP විසින් ලබාදෙන Default DNS servers settings වේ. නමුත් ඉතා යෝග්‍ය හා සමීප DNS Servers තිබෙනවා. Google හා OpenDNS යන Services වලින් අපට එසේ Free DNS Service ලබාදෙනවා . ඔබ කලයුත්තේ එම Free DNS Settings use කිරීමයි .

2. Malware ඔබේ පරිගනකයට ඇතුලු වී ඒවා මගින් Internet use කරමින් ඔබේ Internet connection එක slow කරනවා විය හැකියි. Scan කර එම virus file ඉවත් කරන්න.

3. Internet Browser එකේ cache memory එක Full වීමට නොදී Delete කරන්න.

4. Bandwidth එක විශාල වශයෙන් විනාශ කරන add-ons හෝ plugins ඔබේ Web Browser එකට Add වී තිබිය හැකියි. ඒවා ඉවත් කරන්න.

(Visited 518 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *