බොහෝ දෙනක් Computer Problem එකක් ආපුවාම ටිකක් බය වෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද සමහර Problems තමන්ටම හදාගන්න පුළුවන් ලෙහෙසි ක්‍රම තිබෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒවගේ ක්‍රම කිහිපයක්.

1. Restart Your Computer
පරිගණකය සමහර වෙලාවට කෙටිකාලින ප්‍රශ්න ඇතිකරනවා. (Stuck, slow, Mute, Not Run the Software ආදී වශයෙන්). මේ අකාරයේ Problem එකක් ආවොත් මුලින්ම Computer එක Restart කරන්න. Computer Memory clear වී නැවත Rerun වීමෙන් ප්‍රශ්නය නිරාකරණය වේ.

2. Clear Your Browser’s Cache
ඔබ බාවිතා කල Webpage වලින් මේ Data එකතු වේ. මෙම Data පරිගණකයේ hard Drive එකතු වේ. Internet සම්බන්ධ ප්‍රශ්න රාශියක් මෙම Browser’s Cache Clear කිරීම මගින් මගහරවා ගත හැක.

3. Scan for Viruses & Other Malware
error messages, frozen windows, Redirects වීම වගේ problems වලදී අනිවාර්යෙන්ම පරිගණකය Virus Guard එක බාවිතයෙන් Scan කොට Infected Files Remove කර දැමිමෙන් එම ප්‍රශ්න මග හරවා ගත හැක.

4. Reinstall the Program That’s Causing Trouble
ඔබ යම් Software එකක් හෝ Game එකක් install කිරීමෙන් පසු එය open කිරීමට යාමේදී Errors හෝ open නොවුන අවස්ථා බොහොමයක් ඇති. නමුත් ඔබ කලබල විය යුතු නැහැ. ඔබට තිබෙන්නේ අදාළ Programe එක සම්පුර්ණයෙන්ම Uninstall කර නැවත install කිරීම පමණයි. නැති නම් අදාළ Error Message එක Google search කොට අදාල Fix කිරීම සිදු කිරීමයි .

5. Delete Your Browser’s Cookies
Internet බාවිත කරන විට Popup ads, Redirects සිදු වේ නම් ඔබේ Internet Browser එකේ Cookies Delete කොට ප්‍රශ්නය මග හරවාගන්න.

(Visited 551 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *