වේගවත් බව

Router වල වේගවත් බව megabits per second එසේත් නැති නම් Mbps මගින් දක්වනු ලබනවා. අපට මිලදී ගත හැකි Router මාදිලි 3ක් වෙලඳපොලේ තිබෙනවා.එම මාදිලි 3නට අදාල වේගවත් බව පහතින් සඳහන්.
1. 802.11g routers at 54 Mbps
2. 802.11n routers anywhere from 150 Mbps to 600 Mbps
3. 802.11ac routers now offering above 1 Gbps
ඔබේ Service provider ඔබට ලබාදෙනවායි පවසන Internet Speed එකත් Router එක මගින් ලබා දෙන Speed එකත් සසඳා බලා Router එකක් මිලදී ගන්න.

වෙළඳපොල ජනප්‍රියත්වය
Router එකක් මිලදී ගැනීමට පෙර Router එකේ නමින් හා Service provider ගේ Internet Package එක පිලිබඳ හොඳින් සොයා බලන්න. ඒවායේ Sales Ranking හා මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවනතාව හොඳින් සොයා බලන්න.

Warranties
ඔබේ Internet service provider මගින් ඔබේ Router එක සඳහා ලබා දෙන warranty එක පිලිබඳව හොඳින් සැලකිලිමත් වන්න.

Feedback from Other Consumers
මිලදී ගැනීමට පෙර Internet Service Provide හා Router ය පිලිබඳ නිරීක්ශනය කරන්න. Facebook Group, Blog, Online Forum ආදියෙහි ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍යය දේ නොමිලේම පලකර ඔබ මිලදී ගැනීමට යන Products වල හොඳ නරක ඔබට දැනගත හැකියි.

Brand Selection
ඔබ තොරා ගන්නා Internet Service provider හා ඔවුන් ලබා දෙන Router එකේ Brand එක පිලිබඳ හොඳින් සොයා බලන්න.

Size and Style
ඔබ මිලදී ගන්නා Router යේ Sizeඑක පිලිබඳ හොඳින් සැලකිලිමත් වන්න. හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට රැගෙන යා හැකි එකක් නම් වඩා උචිත වේ.

Cost and Budget
ඔබ තෝරා ගන්නා Internet Package ය Router යේ warrantyය. Speed එක ආදී දේ තමන් ගෙවන මුදලට වටිනා කමක් තිබේද යන්න අනෙකුත් Internet Services සමග සසඳා බලන්න.

(Visited 276 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *