බොහෝ දෙනක් Facebook යන්නේ තමන්ගේ Phone එකෙන්. ඉතින් phone එකෙන් Facebook Use කරද්දි කැපෙන Data ප්‍රමාණය හැමදෙනාටම ප්‍රශ්ණයක්. ඔබ නොදන්නවා උනාට සමහර විට වැඩි Data ප්‍රමාණයක් කැපෙන්නත් පුළුවන්. අද අපි ඔබට අරන් ඇවිත් තිබෙනවා Phone එකෙන් Facebook යද්දි කැපෙන Data ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක්.

1. Facebook App එකේ App Settings වෙත ගොස් එහි ඇති ‘Upload photos in HD’ හා ‘Upload Videos in HD’ යන Option 2කම Disable කරන්න. ඉන් පසු එහි යටින්ම ඇති Video Autoplay Option එකද Disable කරන්න.

2. App එකේ Menu එක වෙත ගොස් එහි ඇති Data Saver Option එක වෙත ගොස් එහි Data Saver option එක Activate කරන්න.

3. Menu එක වෙත ගොස් එහි ඇති Mobile Data Option එක Click කරන්න. මෙහි facebook මගින් ඔබව Data protect කර ගැනීම සඳහා වෙනම 3rd Party App එකක් වෙත යොමු කරනවා. එහි ඇති Install Click කර විගස ඔබව Google Play Store එක වෙත Redirect වෙනවා. එහි ඇති Reviews කියවා හොඳම App එක Downloadකරගන්න.

4. Facebook බාවිතයේදී කැපෙන Data ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහාම Facebook එක විසින්ම Facebook යාම සඳහා Facebook Lite නම් App එකක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා. ඇත්තටම මෙම App එක බාවිතයෙන් ඔබට Facebook යාමේදී බොහෝ Data ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගත හැකියි.

Iphone User සඳහා ඉහත කරුණු වලට අමතරව

1. Disable background refresh for Facebook
ඔබේ Iphone එකේ Settings වෙත ගොස් General Click කර එහි Background App Refresh එක Click කරන්න. ඉන් පසු එහි On කර ඇති Facebook Off කරන්න.

2. Disable Wi-Fi assist
ඔබේ Iphone එකේ Settings වෙත ගොස් Mobile Data Click කර පහලට Scroll කර එහි යටම on ඇති Wi-fi Assist off කර දමන්න.

 

 

(Visited 974 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *