අපි දන්නවා හැමෝම ආසයි ගෙදර ලස්සන කරන්න මල් බඳුනක් තියන්න.
කුස්සියේ, කැම කාමරේ, සාලේ, කාමරේ මේ වගේ ගෙදර හැම තැනම මල් බඳුන් තියල මුලු ගෙදරම ලස්සන කරන්න අපි හැමෝම ආසයි.

ඉතින් ගෙදර ලස්සන කරනවා විතරක් නෙමෙයි ගෙදර හදිසි ගින්නක් ඇති වුනොත් ඒ ගින්නත් නිවල දාන්න පුළුවන් මල් බඳුනක් තියනවා කිව්වොත් ඔයාල ඒක අනිවාර්යෙන්ම මිලදී ගනියි.

ඉතින් සැම්සුන්ග් සමාගම මේ හඳුන්වලා දුන්න මල් බඳුනත් ඒ වගේ එකක් තමයි. අන්තර්ජාතික වශෙයෙන් පිළිගැනෙන ගිනි මර්ධකයක් වන පොටැසියම් කාර්බනේට් මෙම මල් බඳුන තුල පිටතට නොයන පරිදි අන්තර්ගත වී තිබෙනවා, ඉතින් ගින්නකදී මෙම පොටැසියම් කාර්බනේට් වහා ක්‍රියාත්මක වී අවට ඇති ඔක්සිජන් හීන කර දමමින් ගින්න මැඩ පවත් වනු ලබයි.

ඉතින් හදිසියේවත් ගින්නක් ඇති වූවොත් ඔබට කරන්නට තිබෙන්නේ
ගින්න ඇතිවුන තැනට මෙම මල් බඳුන විසි කරන්න පමණයි. බඳුන බිඳී පොටෑසියම් කාර්බනේට් නිකුත් වූ පසු ක්ෂනයකින් ගින්න නිමී යයි. Firevaseලෙසින් හැඳින්වෙන මෙය මුලින්ම හඳුන්වාදී තිබෙන්නේ දකුණු කොරියාවටයි.

Firevase video :

Add Your Comments
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *