ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ Facebook තහනමත් සමගම ඔන්න Facebook තමන්ගේ පෙනුමේ ලොකු වෙනස්කමක් සිදු කරගැනීමට සූදානම් වෙනවා..

Facebook සමාගම තමන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ගැන ලොවට හෙළි කරන F8 2019 keynote සමුළුවේදී Facebook නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග් විසින් මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

මාර්ක් සකර්බර්ග් පැවසූ ආකාරයට Facebook Mobile app එකෙහි සහ Desktop Web එකෙහි පෙනුම ලොකු වෙනස්කම් රාශියකින් සමන්විත වන බව පැවසෙනවා..

ඊට අමතරව FB Messenger App එක 30MBකට සීමා වන අතර සඳහා Desktop Messenger App එකකුත් එළි දක්වන බව මාර්ක් සකර්බර්ග් විසින් පවසා සිටියා..

Facebook Mobile App & Desktop web view
Facebook new profile view
New Desktop Messenger View
Facebook new desktop web view
Facebook new mobile app view
(Visited 530 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *