ඔබේ පුද්ගලික පරිගණකයේ හෝ ඔබේ කාර්යාල පරිගණකයේ වැදගත්ම අංගය තමයි Hard Disk එක. ඔබේ අවුරුදු ගණනක වටිනා දත්ත රාශියක් එහි ගබඩා වී තිබෙනවා..

පොඩ්ඩක් හිතල බලන්න එකේ හදිසියේ Hard Disk එන අවුලක් නිසා මේ සියළුම දත්ත නැති වුනොත්..ඒ ගැන හිතෙනකොටත් බයයි නේද. අන්න ඒ නිසා Hard එකට එන ලෙඩ ගැන කලින් දැනගන්න පුලුවන් App එකක් ගැන ලිපියක් තමයි අද අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ…

මෙය Hard Disk Sentinel නම් වේ.. මෙය මගින් පරිගණකයේ Hard Disk එකෙහි උෂ්ණත්වය, ඇති දෝෂ, සහ කල්පැවැත්ම ගැන Report එකක් ලබා දෙනවා.. ඉතින් මේ මගින් ඔබට ඔබේ පරිගනකයේ ඇති Hard Disk එකේ දෝෂ කල් තියාම බලාගන්න පුලුවන්.

මෙහි Trail Version එකක් සහ මුදල් ගෙවා ලබා ගත හැකි Version එකක්ද ඇතුලත් වෙනවා.. ඉතින් මෙම මෘදුකාංගය ඔබේ පරිගණයේ තිබිය යුතුම මෘදුකාංගයක් ලෙස සඳහන් කල හැකියි.

(Visited 231 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *