පරිගණකයේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට පහලින් ඇති Search bar එක තුල Mouse
ලෙස type කර ඉන්පසු mouse settings ගොස් එහි ඇති Additional mouse options තුල click කරන්න.

ඉන් පසු Open වන pop-up box එක තුලින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබේ මවුස් එකේ වේගය පාලනය කරගත හැක. මවුස් පොයින්ටර් ස්පීඩ් එක, Double click ස්පීඩ් එක වගේ දේවල් ගොඩක් Adjust කරගන්න පුළුවන්. වේගය වෙනස් වී ඇත්දැයි කිය බලා ගැනීමට පසෙකින් ඇති ෆොල්ඩර් අයික්න් එක ක්ලික් කිරීමේන් ඔබට බලාගත හැක.

Laptop Touch Pad එකෙහි වේගය වෙනස් කිරීම සඳහා Win+I Click කර Settings වෙත ගොස් Devices click කර Touch pad වෙතටගොස් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වේගය Adjust කරගන්න.

Add Your Comments
(Visited 92 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *