ඔබේ දුරකථනයට Mobile Data Limit එකක් Set කරන්න.
එමගින් ඔබ වැඩියෙන් ඩේටා බාවිත කරන විට ඔබට warning Alert එකක් එවනු ඇත.Phone එකේ Settings වෙත ගොස් එහි තිබෙන connections tab එක තුළින් මෙය සිදු කර ගත හැක.

දුරකථනයේ Run වෙන Background Apps වල ක්‍රියාව නවතා දමන්න.
සමහර Apps අපි නිතර භාවිතා නොකරත් සහ බාවිතා කර close දැමුවත් එවා background එකේ අපි නොදැනුවත්වම play වෙනවා.. එම Apps වල එම ක්‍රියාව ඔබට ඔබේ දුරකථනයේ ඇති ultra data saving option එක බාවිත කිරීම මගින් නවතා දමන්න පුළුවන්.

දුරකථනයේ Chrome browser එකේ ඇති data saver එක on කරන්න
මෙය on කිරීම මගින් ඔබ යන වෙබ් පිටු open කිරීමට වැය වන data ප්‍රමාණය අඩු වේ. chrome browser එකේ settings වෙත ගොස්ඔ බට මෙය on කරගත හැක.

Whatsapp හි Media Auto Download වීම නවතා දමන්න.
Open Whatsapp — chat settings — Select Media Auto-Download option — deselect all media in your mobile data option

Facebook Lite App එක Download කරන්න.
මෙමගින් Facebook යාම සඳහා ඔබ බාවිත කරන Data ප්‍රමානය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වේ.

Google Play store තුලින් Android Apps වල Auto Update නවතා දමන්න.
සිදු කරන ආකාරය.
Google Apps Stroe – Settings – Auto Update Option – Choose Do not auto-update apps option

ඔබ Instagram app එක use කරනවා නම් එහිද Data Saver එක on කරන්න

Game Play කරන විට Run වන Ads නවතා දැමීමට Play කරන විට Mobiledata Off කර දමන්න.

Phone එක use නොකරන අවස්ථාවන් වලදී Mobile Data off කර තබන්න.

(Visited 372 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *