ඔබ භාවිත කරන ලැප්ටොප් එකේ , පරිගණකයේ RAM එකේ තත්වය , අගය පරීක්ෂා කර දැනගන්න එක ඉතාමත් වටින කරුණක්. මොකද.

  • ඔබේ පරිගණකය මන්දගාමී නම් එයට හේතුව දැනගන්න පුලුවන්.
  • ඔබ පරිගණකයට install කරගත හැකි Apps, software දැනගන්න පුළුවන්.
  • ඔබ ඔබේ පරිගණකය Hardware පැත්තේන් upgrade එකකට යනව නම් කුමන ආකාරයේ upgrade එකකට යා යුතුදැයි අදහසක් ගන්න පුළුවන්.

Command Prompt එකෙන් RAM එක check කරමු.

සම්පූර්ණ RAM එක බලාගැනීම සඳහා : systeminfo | findstr /C:”Total Physical Memory”
දැනට තිබෙන RAM එක බලා ගැනීම සඳහා : systeminfo | find “Available Physical Memory”

ඉහත අකාරයට Command Prompt එක තුලින් RAM එක බලාගත හැකියි.

Contorl Panel එකෙන් RAM එක බලමු.

Contorl Panel එකට ගොස් System and Networks click කර එහි ඇති system tab එක තුළින් ඔබට RAM එක බලාගත හැකියි.

ඊට අමතරම ඔබේ පරිගණකයේ Search bart එක තුළ Sstem information ලෙස type කර ඔබට RAM එකේ තොරතුරු බලන්න පුළුවන්

ඊට අමතරව ctrl+alt+dlt click කර හෝ Task bar එක මත Right click කර task manager එකට ගොස්, එහි ඇති memory click කර කිරීමේන් ඔබට RAM එකේ අගය බලා ගන්න පුළුවන්.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *